Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Không bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, phân biệt vùng miền.

Không chia sẻ các đường link xấu, lừa đảo, chứa virus. Không bình luận các tin spam.

Không sử dụng ngôn ngữ thô tục

Không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ để tán phát cũng như truyền tải các nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, các nội dung văn hóa đồ trụy hay các nội dung trái pháp luật.

Không sử dụng các công cụ chúng tôi cung cấp để kinh doanh, buôn bán các mặt hàng cấm, ảnh hưởng xấu đến người khác hay các mặt hàng trái pháp luật.

Chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ sai quy định.

Scroll to Top